Sosiaaliasiamies ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamiehen työ perustuu asiakaslakiin
Sosiaaliasiamiehen tehtävä
Potilasasiamies

Sosiaaliasiamiehen työ perustuu asiakaslakiin

Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Sosiaalihuollossa otetaan huomioon

 • asiakkaan toivomukset
 • mielipide
 • etu
 • yksilölliset tarpeet sekä
 • hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Sosiaalihuollon työntekijä selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa sekä velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset hänen asiassaan. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen, jolla voi hakea parannusta tilanteeseen. Asiakaslain mukaan jokaisella kunnalla on oltava sosiaaliasiamies.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät  

Asiakaslain 24 §:ssä on määritelty sosiaaliasiamiehen tehtävät:

 1. Neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä.
 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi myös eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin. Sosiaaliasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon julkisia ja yksityisiä palveluita koskevissa kysymyksissä. Näillä palveluilla tarkoitetaan mm. seuraavia palvelualueita:

 • yleinen sosiaalityö
 • toimeentulotuki
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • päivähoito
 • kehitysvammaisten huolto
 • päihdehuolto
 • vammaispalvelu
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • elatusturva
 • isyysasiat
 • vanhusten laitos- ja avohuolto
 • lastensuojelu
 • omaishoito

Sosiaaliasiamies ei vastaa KELA:n, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen edunvalvonnan palveluista.

Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamiehen tehtävistä säädetään laissa potilaan oikeuksista, ja tehtävät on tarkoin määritelty. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Valvira suosittelee, että itsenäiset ammatinharjoittajat käyttäisivät potilaidensa avuksi ja yhteyshenkilöiksi mahdollisesti palkkaamistaan henkilöistä jotain muuta kuin potilasasiamies-nimikettä.

Pekka Einemäki, sosiaaliasiamies
Tampereen kaupunki

Lähteet

Potilasasiamies potilaan oikeuksien asialla 
Valvira

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies auttavat 
STM

Tampereen seutukunnan sosiaaliasiamiehen esite

Vammaispalvelujen käsikirja