Kuntoutusvastuut

Terveydenhuollon vastuu kuntoutuksesta
Kelan järjestämä kuntoutus
Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus
Vakuutuslaitosten järjestämä kuntoutus
Työ- ja elinkeinohallinnon ammatillinen kuntoutus
Työterveyshuolto

Terveydenhuollon vastuu kuntoutuksesta

Päävastuu kuntoutuksesta on kunnan terveydenhuollolla. Terveydenhuolto vastaa kuntoutumisprosessin suunnittelusta, toteutuksesta sekä lausunnoista. Terveydenhuolto

  • määrittelee sairauksista ja vammoista johtuvia ja niihin liittyviä toimintakykyrajoitteita
  • määrittelee kuntoutuksen tavoitteet yhteistyössä kuntoutujan kanssa
  • etsii kuntoutuskeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • laatii kuntoutussuunnitelman
  • seuraa kuntoutumisen edistymistä
  • toimii yhteistyössä muiden kuntoutustahojen kanssa.

Yhteistyön muiden toimijoiden kanssa on oltava aktiivista, jotta kuntoutus toteutuu asiakaslähtöisenä kokonaisuutena. Etenkin Kelan kanssa yhteistyön on oltava tiivistä, koska Kela vastaa vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta terveyskeskuksessa tai sairaalassa tehdyn kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Terveydenhuolto on vastuussa kuntoutuksen kokonaisuudesta myös silloin, kun henkilö on joutunut vaikeaan tapaturmaan: sen vastuu ulottuu aina ensiaputilanteesta lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutusprosessin kautta jopa työelämään kuntouttamiseen asti. Vaikeavammaisen kohdalla tarvitaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen keskinäistä yhteistyötä.

Kelan järjestämä kuntoutus

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, ammatillista kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa ja harkinnanvaraisena kuntoutuksena lääkinnällistä ja muuta ammatillista kuntoutusta.

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, jonka julkinen terveydenhuolto ja kuntoutuja yhteistyössä laativat. Kuntoutussuunnitelmassa määritellään kuntoutujalle tarpeellinen kuntoutus ja sen tavoitteet vähintään vuoden ja enintään kolmen vuoden ajan.

Työeläkelaitosten järjestämä kuntoutus

Työeläkelaitokset korvaavat omien vakuutettujensa osalta ammatillisen kuntoutuksen silloin, kun niitä koskevien lakien mukaiset ehdot täyttyvät. Julkisen sektorin työeläkekuntoutuksesta vastaa Keva. Henkilö, jolle ei ole kertynyt työeläkettä, voi saada ammatillista kuntoutusta tilanteestaan riippuen joko Kelalta tai työhallinnolta. 

Vakuutuslaitosten järjestämä kuntoutus

Vakuutuslaitoksilta lääkinnällistä ja ammatillista kuntoutusta voivat saada työ- tai liikennetapaturmissa vammautuneet. Vakuutuslaitosten kuntoutuspäätökset edellyttävät kirjallisia perusteluja ja suunnitelmia terveydenhuollolta. Vakuutuslaitos kustantaa

  • asiakasmaksuja
  • sairastamisen aikaisen toimeentulon
  • uudelleenkoulutuksen sekä
  • usein myös apuvälineitä.

Työ- ja elinkeinohallinnon ammatillinen kuntoutus

Työ- ja elinkeinohallinto järjestää ammatillista kuntoutusta.

Työterveyshuolto

Työkykyä ylläpitävää kuntoutusta tarvitaan, kun työssäkäyvän terveydessä ja jaksamisessa alkaa olla ongelmia. Tästä keskeinen vastuu on esimiehellä ja työterveyshuollolla.

Lähde

Tämä kirjoitus pohjautuu KunNet-verkkopalvelussa olleeseen kirjoitukseen kuntoutusvastuista. Kirjoittajina toimivat Eeva Leino, kuntoutusylilääkäri, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS sekä Anne Kanto-Ronkanen, TtM, toimintaterapeutti.

Työministeriön kirje TM006:00/2004.

Vammaispalvelujen käsikirja