Tapaturmien ehkäisyn verkostokirje 1/2013

Talvijalankulun turvallisuutta

Pysy pystyssä -talvijalankulun turvallisuuskampanja pyörähti käyntiin vuoden alussa. Kotitapaturma.fi-sivustolta löytyy kampanja-aineistoa ja Tampereella 8.1. pidetyn Pysy pystyssä -seminaarin esitykset.

Tapaturmat neljänneksi yleisin kuolinsyy

Vuonna 2011 tapaturmaisesti kuoli yhteensä 2766 henkilöä. Heistä kaksi kolmasosaa oli miehiä. Kaatuminen oli yleisin tapaturmakuoleman syy. Tapaturmaisesti kuolleista päihtynyt oli lähes joka viides, kun osuudessa ei huomioida alkoholimyrkytyksissä kuolleita. Hukkuneista reilu puolet oli päihtynyt.
Tilastokeskuksen kuolemansyytiedot: Tapaturmissa kuolleet ja päihtyneiden osuus kuolleista.

Tapaturmien seurantajärjestelmät kaipaavat kehittämistä

VTM Anne Lounamaan tuore väitöstutkimus selvitti olemassa olevia paikallisia tapaturmatietoja sisältäviä seurantajärjestelmiä ja niiden kehittämistarpeita. Tutkimuksessa ilmeni, että kunnissa tarvitaan seurantajärjestelmiä, joilla saadaan aiempaa kattavampi ymmärrys paikallisesta tapaturmatilanteesta. Myös jo nyt kerättävää tietoa tulisi pystyä hyödyntämään paremmin. Suomeen tarvittaisiin järjestelmä, joka helpottaa eri tietokantoihin tallentuvien tapaturmatietojen hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin paikallisella tasolla.
Aiheesta lisää Piste tapaturmille! -palvelussa.

Tapaturmien aiheuttamat pysyvät vammat

Joka kymmenellä 30 vuotta täyttäneellä suomalaisella on lääkärin toteama tapaturmasta johtuva pysyvä vamma. Vammat ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Yleisimpiä tapaturman aiheuttamat vammat olivat 75 vuotta täyttäneillä miehillä. Tieto selviää Terveys 2011 -tutkimuksesta.
Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011. Raportti 68/2012, THL

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi

Tutkimuksen mukaan Suomessa tapaturman aiheuttama pysyvä vamma oli venäläis- ja kurditaustaisilla yleisempi kuin samanikäisellä väestöllä keskimäärin. Tieto on tärkeä, sillä pysyvät vammat voivat osaltaan heikentää maahanmuuttajien osallisuutta yhteiskuntaan.
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi - Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. Raportti 61/2012, THL

Tapahtumat

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy (IKINÄ) -koulutukset:

  • IKINÄ – Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -koulutus yksityissektorilla työskenteleville 17.4.2013, Helsinki
  • IKINÄ – Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -koulutus vanhuspalvelussa työskenteleville 6.5.2013, Helsinki.
  • IKINÄ-implementointikoulutus 26.4.2013, Helsinki. Koulutuksessa perehdytään kaatumisten ehkäisytoimien suunnitelmalliseen käyttöönottoon ja paikallisten toimintamallin luomiseen kaatumistenehkäisyn toteuttamiseksi osana iäkkäiden palveluita, hoivaa tai hoitoa. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon johto- ja esimiestehtävissä toimiville sekä kehittämistoimintaa suunnitteleville ja toteuttaville toimijoille.

Kaikkien IKINÄ-koulutusten tarkemmat tiedot ja ohjelmat

Safe Community - Turvallinen kunta 18.4., Hamina
TERVE-SOS tapahtuma 15.-16.5., Turun messu- ja kongressikeskus
Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi 15.5., Turku (TERVE-SOS-tapahtuman yhteydessä)
Lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn foorumi 25.9., Säätytalo, Helsinki

Piste tapaturmille! -tapahtumakalenteri

Tulossa kysely Sosiaali- ja terveysalan paloturvallisuuteen liittyvistä käytännöistä

Pelastuslaki (2011/379) vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toimintakäytäntöihin. THL selvittää kevään 2013 aikana kunnallisten ja yksityisten asumispalveluyksiköiden sekä kotihoitoa tarjoavien yksiköiden paloturvallisuuskäytäntöjä ja yhteistyötä pelastustoimen kanssa. Tarkoituksena on selvittää vastaako käytännön toiminta pelastuslain vaatimuksia. Kysely toteutetaan sähköisenä kyselynä.

Tapaturmat