Lomakkeet koulu- ja opiskelu­terveydenhuoltoon

Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin

Kouluterveydenhuollon esitietolomakkeet on tarkoitettu käytettäväksi laajoissa terveystarkastuksissa 1., 5. ja 8. luokilla. Lomakkeita on sekä oppilaalle että vanhemmille. Ne täytetään ja palautetaan kouluterveydenhuoltoon ennen tarkastusta. Lomakkeiden avulla henkilöstö voi suunnitella tarkastuksen sisällön perheen ja oppilaan tarpeiden mukaan sekä varata tarkastukseen sopivan ajan.

Lomakkeet sisältävät kaikki laajan terveystarkastuksen aihepiirit. Lomaketta voi käyttää keskustelun jäsentäjänä tehden samalla tarkentavia kysymyksiä. Lomakkeet helpottavat hankalien aiheiden esiin ottamista, mutta myös voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista.

Lomakkeet täytetään ja kierrätetään siten, että tietojen luottamuksellisuus säilyy. Oppilaat voivat täyttää lomakkeen koulussa terveydenhoitajan valvonnassa. Vanhempien ja yläkoululaisten lomake palautetaan suljetussa kirjekuoressa.

1. luokan laaja terveystarkastus

5. luokan laaja terveystarkastus

8. luokan laaja terveystarkastus

Opettajan arvio kouluterveydenhuollon laajassa terveystarkastuksessa: lomake ja käyttöohje

Kouluterveydenhuollon laajaan terveystarkastukseen sisältyy opettajan arvio oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake on apuväline terveystarkastuksen monialaiseen yhteistyöhön. Lomake ohjaa avoimeen ja lainmukaiseen tiedonsiirtoon sekä sisällöllisesti yhdenmukaisiin arvioihin. Samalla se ohjaa yhteistyöprosessin kulkua.

Opettajan arvion tekemistä varten vanhemmilta tulee pyytää kirjallinen lupa. Osa lomakkeesta täytetään kotona etukäteen. Kouluterveydenhuolto toimittaa lomakkeet edelleen opettajalle, joka palauttaa ne täytettynä takaisin ennen tarkastuksia.

Terveystarkastuksessa keskustellaan lomakkeen sisällöistä sekä sovitaan tarvittaessa opettajalle annettavasta palautteesta ja pyydetään tätä varten tiedonsiirtolupa. Lomakkeelle on laadittu erillinen yksityiskohtainen käyttöohje. Lomakkeen käyttöönotosta kunnassa sovitaan terveys- ja opetustoimen kesken.

Kutsut kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin

Laajojen terveystarkastusten kutsu on tarkoitettu sekä oppilaalle että vanhemmille. Alakoulun kutsu on tarkoitettu 1. ja 5. luokalle ja yläkoulun kutsu 8. luokalle. Kutsuissa kerrotaan laajan terveystarkastuksen sisällöistä ja perustellaan vanhempien osallistumisen tärkeyttä. 

Osa lomakkeesta on varattu paikallisen kouluterveydenhuollon ohjeille ja toimintatapojen kuvaukselle. Näitä voivat olla esimerkiksi: 

  • kuvaus tarkastuksen eri osista ja kokonaisuudesta,
  • oppilaan nimi ja/tai luokka,
  • aikaehdotus tai ohjeet terveystarkastusajan varaamiseen, 
  • ohjeet esitietolomakkeiden täytöstä ja palauttamisesta,
  • lisätietoa tarkastukseen liittyvästä yhteistyöstä opettajan kanssa sekä 
  • kouluterveydenhuollon yhteystiedot.

Paikallisten ohjeiden tallennus: siirrä kursori pois kirjoitusalueelta klikkaamalla lomakkeen yläosan tekstiä ja tallenna lomake. Teksti on edelleen muokattavissa tallennuksen jälkeen. 

Adsume, nuorten päihdemittari

Tarkoitettu nuorten päihteiden käytön arviointiin ja päihteettömyyttä edistävän terveyskeskustelun tukimateriaaliksi. Nuorten päihdemittarin tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon henkilöstöä ja 14 - 18-vuotiasta nuorta itseään arvioimaan päihteiden käyttöä  ja tunnistamaan riskikäyttäytyminen. Sen avulla saadaan konkreettista tietoa terveyskeskustelun pohjaksi ja  varhaisen puuttumisen perusteeksi. Suositellaan käytettäväksi seulontana kouluterveydenhuollossa 8. luokan laajassa terveystarkastuksessa. Lue toimintaohjeet ennen käyttöä sekä hyödynnä ohessa olevaa toimintakaaviota työskentelyssä.
Adsume päihdemittari, lomake (pdf)
Adsume varhaisen puuttumisen malli, toimintaohjeet (pdf)

Audit, alkoholin käytön arviointi -kysely

Audit-kysely (Alcohol Use Disorders Identification Test) soveltuu liiallisen alkoholin käytön seulontaan. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa alkoholin ja päihteiden käytöstä on syytä keskustella vanhempien kanssa erityisesti perheen ja lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta. Audit -kysely soveltuu erityisesti terveystarkastustilanteeseen alkoholin käyttöön liittyvän keskustelun ja terveysneuvonnan avaajana. Riskijuomista ja alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista mittaavista testeistä Audit on eniten tutkimustukea saanut ja eniten käytössä oleva seulontaväline.

Audit-lomake (A-klinikkasäätiö) (pdf)

Käyttöä on kuvattu julkaisussa: 
Mäki Päivi, Wikström Katja, Hakulinen-Viitanen Tuovi ja Laatikainen Tiina (2011, 2014) Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa: Menetelmäkäsikirja. Opas 14. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
THL:n kirjakaupassa

Itsenäistyvän nuoren roolikartta

Itsenäistyvän nuoren roolikartta sopii huolen puheeksi ottamisen välineeksi esimerkiksi koulukuraattorille tai sosiaalityöntekijälle. Roolikartta on Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymän kehittämä.

Mielialakysely R-BDI-13

Kyselylomake on tarkoitettu työvälineeksi nuoren depressio-oireiden seulontaan esim. vastaanottotilanteen yhteydessä. Tehdään seulontana kouluterveydenhuollossa 8-luokan laajassa terveystarkastuksessa. Lomaketta voi hyödyntää myös seurannassa ja sen avulla havainnollistaa nuorelle esim. oireiden lievittymistä tai uusiutumista. Joidenkin nuorten kanssa voi olla helpompaa aloittaa keskustelua lomakkeen pohjalta käymällä kysymysten avulla läpi mielialaan liittyviä asioita. Lomake on apuväline masennusoireilun, sen vakavuuden ja mahdollisen konsultaation ja hoidon tarpeen selvittämiseen.

Nuoruusikään liittyy usein erilaisia tunne-elämän oireita. Tavanomaisesti nuoruusiän kehityksestä on kuitenkin selvästi erotettavissa oireilu, joka vaikeuttaa nuoren arkielämää ja aiheuttaa voimakasta kärsimystä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa  nuorten hoitoa vaativa psyykkinen oireilu.

Lomake on julkaisussa:
Mäki Päivi, Wikström Katja, Hakulinen-Viitanen Tuovi ja Laatikainen Tiina (2011, 2014) Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa: Menetelmäkäsikirja. Opas 14. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
THL:n kirjakaupassa

SCOFF-syömishäiriöseula

SCOFF-syömishäiriöseula on tarkoitettu Käytettäväksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa syömishäiriön tunnistamiseksi. SCOFF on julkaistu sähköisessä muodossa STM:n Opiskeluterveydenhuollon oppaassa (julkaisuja 2006:12) sivulla 224 (liite 15).

Ilmoitus koulutapaturmasta -lomake

Koulutapaturmien seurantaa voi tehdä paperilomakkeilla tai sähköisen seurantajärjestelmän avulla. Tapaturmien seurannassa on huolehdittava tietosuojasta.
Suunnitelmallinen tapaturmaseuranta (Tapaturmat)

Ohjeita lomakkeiden käyttöön

Ohjeita esitieto- ja teemakohtaisten kyselylomakkeiden käytöön äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastuksissa.
Ohjeita lomakkeiden käyttöön

Koulujen sisäilmaan liittyvät oirekyselyt

Koulujen oirekyselylomake on käytettävissä koulujen sisäilmastoselvityksiä varten. 
Koulujen sisäilmaan liittyvät oirekyselyt (Ympäristöterveys)

Lapset, nuoret ja perheet