Nuoret ja palvelut

Ehkäisevä työ toteutuu nuoria koskevissa koulutuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, nuorisotyössä ja vapaa-ajan toimipaikoissa. Erityisen tärkeää on tavoittaa ne nuoret, jotka eivät syystä tai toisesta hakeudu peruskoulutuksen jälkeiseen koulutukseen tai jotka keskeyttävät opintonsa.

Koulutus

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Opetushallituksen sivuilta löytyy tietoa perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä, taiteen perusopetuksesta, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. 

Koulutus ja tutkinnot (Opetushallitus)

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto turvaa opiskelijan oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta. Opiskeluhuollon piirissä lapset ja nuoret ovat esikouluikäisestä toisen asteen opintojen loppuun.

Opiskeluhuolto

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville, ammattikorkeakoululaisille ja yliopisto-opiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuolto

Terveyspalvelut nuorille, jotka eivät opiskele tai käy töissä

Terveydenhuoltolaissa kuntia velvoitetaan järjestämään terveysneuvontaa ja terveystarkastukset myös opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille.

Terveyspalvelut nuorille, jotka eivät opiskele tai käy töissä

Nuorisotyö

Nuorisotyön kohderyhmä on alle 29-vuotiaat. Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, nuorten sosiaalista vahvistamista, nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukemista sekä sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Nuorisotyö

Nuorten yhteen kootut palvelut

Nuoret eivät välttämättä löydä tai pääse nopeasti tarvitsemaansa palveluun. Moni nuori tarvitsee henkilökohtaista tukea ja neuvontaa. Ratkaisuna tähän on perustettu matalan kynnyksen palvelukeskuksia nuorille.

Nuorten yhteen kootut palvelut

Nuorten sosiaalipalvelut

Sosiaalihuolto järjestää nuorille neuvontaa ja ohjausta. Nuorten hyvinvointia edistetään esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen avulla. Sosiaalihuoltolaissa nuorella tarkoitetaan 18–24-vuotiasta henkilöä.

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Lastensuojelu

Lastensuojelu järjestää tukea sitä tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Jälkihuollon palveluita järjestetään 18–20 -vuotiaille nuorille, jotka ovat olleet sijoitettuna kodin ulkopuolelle.

Lastensuojelun käsikirja

Työ- ja elinkeinopalvelut

TE-palveluista nuori saa apua ja välineitä työnhakuun ja työhakemusten tekoon, asiantuntija-apua ammatin- ja uranvalintaan. Jos on alle 25-vuotias tai 25–29-vuotias vastavalmistunut työtön työnhakija, nuorta koskee Nuorisotakuu: nuoren kanssa tehdään suunnitelma palveluista, jotka edistävät työllistymistä.

Nuorten työ- ja elinkeinopalvelut (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Nuorisotutkimus

Nuorisotutkimus on organisoitu Nuorisotutkimusverkoston kautta, joka on Nuorisotutkimusseuran osana toimiva tutkijayhteisö.
Nuorisotutkimusseura ja -verkosto

Nuorten elinolot -vuosikirja

Vuosikirjan tavoitteena on tuoda nuoria koskeva tutkimus- ja tilastotieto kaikkien asiasta kiinnostuneiden ulottuville.
Lisää Nuorten elinolot -vuosikirjasta

Nuorisobarometri

Vuoden 2015 Nuorisobarometri perustuu 1894 puhelinhaastatteluun, ja sen teemana on arjenhallinta.Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri on mitannut suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita vuodesta 1994 alkaen.

Sami Myllyniemi (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Nuorisoasiain neuvottelukunta & Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura 2016.

Lapset, nuoret ja perheet