Vasu-asiakirja

Stakes (nykyinen THL) laati Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu:n perusteet) yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, Opetushallituksen, Suomen Kuntaliiton ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Vasu:n perusteet valmistui vuonna 2003 ja toinen tarkistettu painos ilmestyi vuonna 2005. Sen pohjana ovat valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2002 hyväksymät Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet.

Todentuva Vasu

Vasu:n perusteet on varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen väline. Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa. Vasu:n perusteet toimii kunnalllisten ja yksikkökohtaisten suunnitelmien pohjana. Valtakunnallisen asiakirjan teksti on yleisellä tasolla. Sitä 'avataan' ensin kunnan näkökulmasta (kunnan vasu) ja lopulta jokaisen yksikön näkökulmasta (yksikön vasu) yhteisen keskustelun ja pohdinnan avulla. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan erilaisia näkökulmia, joita todennetaan yhdessä.

  • Mitä tämä tarkoittaa meillä, meidän kunnassa, meidän päiväkodissa, meidän perhepäivähoidossa?
  • Mitä tämä merkitsee lasten kanssa toimittaessa?

Varhaiskasvatus, Tietoa pienten lasten vanhemmille -esite

Kaskela, Marja ja Välimäki, Anna-Leena (2006) Varhaiskasvatus. Tietoa pienten lasten vanhemmille. Helsinki: Stakes ja sosiaali- ja terveysministeriö. (pdf 461 kt)
THL:n kirjakaupassa

Käännökset

Vasu:n perusteet

Vasu på svenska

Grunderna för planen för småbarnsfostran styr verkställandet av de mål som myndigheterna på riksomfattande nivå ställer upp för småbarnsfostran.

Vasu in English

The National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care in Finland (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet) serves as a basis for local - municipal - curricula and for the curricula implemented in the day-care centres and other forms of ECEC, such as family day care.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Lapset, nuoret ja perheet