1.6.2013 Eero Siljander: Tukka takana, elämä edessä? – miksi ikääntyneen kannattaa aloittaa uusi harrastus!

Eero Siljander, erikoistutkija, THL, 1.6.2013Kavenna kanssamme valokuva

Usein kuulee sanottavan, että uuden harrastuksen aloittaminen on vaikeaa. Syiksi mainitaan usein, että harrastukset maksavat, on kiirettä tai on vaikea houkutella ystävää tai kaveria lähtemään mukaan. Mieluummin pysytään vanhoissa kuvioissa ihan tottumuksen vuoksi.

Tämä on sekä hyvä että huono uutinen, sillä THL:n tuoreimmissa tutkimuksissa on todettu toisaalta ikääntyneiden koetun terveyden kohentuneen, mutta toisaalta esim. eläke-ikäisten alkoholinkäyttö on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana. Erityisesti miehillä kasvanut alkoholin käyttö ja heikoksi koettu terveys ovat yhteydessä kuolleisuuden lisääntymiseen. Naisten osalta erityiseksi riskitekijäksi on havaittu heikoksi koettu terveys.

Harrastuksella lisää terveyttä ja toimintakykyä

Hyvä uutinen on, että uusien tutkimustulosten perusteella aloittamalla jo yksi uusi useamman kerran viikossa toistuva harrastus tai pari useamman kerran kuukaudessa toistuvaa harrastusta työikäisenä voi olennaisesti vaikuttaa paitsi terveyteen ja toimintakykyyn myös eliniän pituuteen myöhemmin eläkeiässä. Uusimmassa tutkimuksessa on havaittu, että paitsi sairastavuus, sosio-ekonominen asema ja elintavat, niin myös vapaa-ajan harrastukset ja osallistuminen sosiaalisiin aktiviteetteihin vaikuttavat terveyteen ja eliniän pituuteen.

Tulosten perusteella keskeistä on myös se, että näiden harrastusten ei tarvitse olla vain liikuntaan liittyviä. Tämä todennettiin seuraamalla 30-59 v. työikäisten miesten ja naisten kuolleisuutta 20 vuoden seurantajaksolla. Paljon viikoittain ja kuukausittain aktiivisesti eri harrastusten parissa viihtyvien kuolleisuusriski  oli 15 % pienempi ja kohtalaisesti harrastavien kuolleisuusriski noin 10 % pienempi verrattuna vähän harrastuksia omaaviin. 

Harrastuksilla ja vapaa-ajan aktiviteeteilla tarkoitetaan tässä liikuntaharrastusten ohella osallistumista kulttuuritapahtumiin (esim. konsertit, teatteri, taidenäyttelyt), osallistumista erilaisten seurojen ja yhdistysten toimintaan (esim. Rotaryt, Martat, metsästysseurat) tai omaehtoista harrastamista (esim. valokuvaus, maalaus, laulaminen).

Kuorolaulu vähentää stressiä

Yksi esimerkki sosiaalisesta aktiviteetista, jolla on tutkimuksessa havaittu olevan myönteisiä mielialaan ja koettuun terveyteen liittyviä vaikutuksia on laulu- ja kuorolauluharrastus. Kuorolaulamisen on havaittu vähentävän stressiä, lisäävän sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lievittävän kiputuntemuksia. THL:n ja Jyväskylän yliopiston yhteistutkimuksessa havaittiin myös, että kuorolaulua harrastavat kokevat elämänlaatunsa useat osatekijät paremmaksi kuin väestö keskimäärin. Lisäksi kuorolaulu on suhteellisen edullinen harrastus, sillä instrumenttina toimii oma ääni.

Tässä yhteydessä hyvänä esimerkkinä toisesta edullisesta harrastusmuodosta toimii Espoon kaupungin tarjoama ”sporttikortti” 68 -vuotta täyttäneelle väestölle. Sporttikortti oikeuttaa ilmaiseen kaupungin uimahallien ja kuntosalien käyttöön sekä ilmaiseen osallistumiseen ohjattuihin liikuntaryhmiin. Em. tyyppisiä ideoita kannattaisi kokeilla useammassa kunnassa.

Eläkkeelläkin voi aloittaa uuden harrastuksen

Noin vuosi sitten valmistuneen lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Akatemian yhteisjulistuksessa ”Kohti parempaa vanhuutta” todetaan, että ikäihmisten osallisuutta yhteiskunnassa on vahvistettava ja, että terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää myös ikääntyneiden keskuudessa. Kuten edellä on havaittu, niin eläkeiän kynnyksellä aloitettu uusi harrastus tai uudet harrastukset voivat vaikuttaa myönteisesti moniin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tekijöihin.

Keskeistä on varata hiukan aikaa kalenteriin ja houkutella vaikka ystävä tai kaveri mukaan kokeilemaan uutta harrastusta tai aktiviteettia. Kuten olemme edeltä havainneet uuden aktiviteetin ei välttämättä tarvitse olla edes hikoilua edellyttävää tai kovin kallista.

 


Hyvinvointi- ja terveyserot