Bannerikuva - ihmisiä rannalla
Hyvinvointi ja terveys jakautuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä. Eriarvoisuuden vähentämisestä hyötyvät kaikki.

Tiivistä tietoa päättäjille

Kuvituskuva

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii poliittisen päätöksen ja päättäjien sitoutumisen.

Vaikuttavuus ja kustannukset

Kuvituskuva
Terveyden edistämisen ja sairastavuuden vähentämisen oikein kohdistetuilla toimenpiteillä on huomattavat kustannusvaikutukset.

Eriarvoisuuden ilmeneminen

Kuvituskuva
Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden ulottuvuuksilla.

Terveyserojen kaventaminen

Kuvituskuva
Terveyserojen kaventaminen on asetettu tavoitteeksi sekä hallitusohjelmassa että Terveys 2015 kansanterveysohjelmassa.

Päättäjänä voit vaikuttaa

 

Hyvinvoinnin eriarvoisuus on suurta. Se näkyy viime kädessä terveyseroina ja kunnissa kohonneina kustannuksina. 

Tutustu konkreettisiin kaventamisen keinoihin.

MUUALLA PALVELUSSA

HYTE-verkostokirje - Kertoo alan ajankohtaisista aiheista. 

Muualla verkossa

THL-logo
Tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.
Soterkon logo
Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä.
HYTE-verkoston logo
Tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä edistää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista alueilla ja kunnissa.

Blogissa

Anna-Maria Isola
Miten ihminen löytäisi uskon itseen ja tulevaan? Tätä pohtii Anna-Maria Isola, erikoistutkija, THL

Eriarvoisuus twitterissä

Aihe-info

Hyvinvointi- ja terveyserot –sivusto on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Kohderyhminä ovat johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä eri hallinnonaloilla toimivat ammattilaiset.
THL tukee eriarvoisuuden vähentämistä tuottamalla aiheesta tietoa, toimintatapoja ja ratkaisuehdotuksia.
Hyvinvointi- ja terveyserot