Bannerikuva - ihmisiä rannalla
Hyvinvointi ja terveys jakautuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä. Eriarvoisuuden vähentämisestä hyötyvät kaikki.

Tiivistä tietoa päättäjille

Kuvituskuva

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii poliittisen päätöksen ja päättäjien sitoutumisen.

Vaikuttavuus ja kustannukset

Kuvituskuva
Terveyden edistämisen ja sairastavuuden vähentämisen oikein kohdistetuilla toimenpiteillä on huomattavat kustannusvaikutukset.

Eriarvoisuuden ilmeneminen

Kuvituskuva
Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden ulottuvuuksilla.

Terveyserojen kaventaminen

Kuvituskuva
Terveyserojen kaventaminen on asetettu tavoitteeksi sekä hallitusohjelmassa että Terveys 2015 kansanterveysohjelmassa.

Päättäjänä voit vaikuttaa

 

Hyvinvoinnin eriarvoisuus on suurta. Se näkyy viime kädessä terveyseroina ja kunnissa kohonneina kustannuksina. 

Tutustu konkreettisiin kaventamisen keinoihin.

Muualla verkossa

THL-logo
Tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.
HYTE-verkoston logo
Tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä edistää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista alueilla ja kunnissa.

Ajankohtaista

Hallitustunnustelija Juha Sipilä selvitti puolueilta, miten ne suhtautuvat keskeisiin kysymyksiin tulevalla hallituskaudella. Puolueet vastasivat myös kysymykseen:"Miten parantaisitte perheiden hyvinvointia ja millä keinoilla olette valmiita kaventamaan hyvinvointieroja?"

Blogissa

Valokuva Jouko Miettinen
Jouko Miettinen, Kaste -ohjelman alueellinen ohjelmapäällikkö Itä- ja Keski-Suomi

Eriarvoisuus twitterissä

Aihe-info

targetgroup-symbol
Hyvinvointi- ja terveyserot –sivusto on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Kohderyhminä ovat johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä eri hallinnonaloilla toimivat ammattilaiset.
thlrole-symbol
THL tukee eriarvoisuuden vähentämistä tuottamalla aiheesta tietoa, toimintatapoja ja ratkaisuehdotuksia.
Hyvinvointi- ja terveyserot