Bannerikuva - ihmisiä rannalla
Hyvinvointi ja terveys jakautuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä. Eriarvoisuuden vähentämisestä hyötyvät kaikki.
Kuvituskuva

Palvelujen saanti ja palvelutarpeen tyydyttyminen eivät aina toteudu kaikissa väestöryhmissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuvituskuva
Hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä.
Kuvituskuva
Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden ulottuvuuksilla.
Kuvituskuva
Terveyden edistämisen ja sairastavuuden vähentämisen oikein kohdistetuilla toimenpiteillä on huomattavat kustannusvaikutukset.

Päättäjänä voit vaikuttaa

 

Hyvinvoinnin eriarvoisuus on suurta. Se näkyy viime kädessä terveyseroina ja kunnissa kohonneina kustannuksina. 

Tutustu konkreettisiin hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen keinoihin.

Muualla verkossa

THL-logo
Tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.
Soterkon logo
Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä.
HYTE-verkoston logo
Tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä edistää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista alueilla ja kunnissa.

Ajankohtaista

"On olemassa vankka tutkimusnäyttö siitä, miten alkoholihaittoja voidaan vähentää – saatavuus, hinta ja mainonnan rajoittaminen vaikuttavat kulutukseen ja kulutus on suorassa suhteessa haittoihin", kirjoittaa Vertti Kiukas THL:n blogissa (4.4.2016). Tutustu myös aiheeseen liittyvään lisätietoon.

Blogissa

Vertti Kiukas
Vertti Kiukas, Pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Eriarvoisuus twitterissä

Aihe-info

Hyvinvointi- ja terveyserot –sivusto on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Kohderyhminä ovat johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä eri hallinnonaloilla toimivat ammattilaiset.
THL tukee eriarvoisuuden vähentämistä tuottamalla aiheesta tietoa, toimintatapoja ja ratkaisuehdotuksia.
Hyvinvointi- ja terveyserot