Kaste-ohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012–2015 on sosiaali- ja terveydenhuollon pääohjelma, joka määrittelee alan uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Ohjelman tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja palveluiden järjestäminen asiakaslähtöisesti. Tavoitteisiin vastataan kuudella osaohjelmalla. Kaste-ohjelmassa luodaan, arvioidaan, levitetään ja juurrutetaan uusia hyviä käytäntöjä.

Lue lisää Kaste-ohjelmasta (STM:n verkkopalvelu)

Ohjelman toteuttajat

Kaste-ohjelman tavoitteet saavutetaan kuntien ja kuntayhtymien, eri hallinnonalojen, järjestöjen, yritysten, seurakuntien, koulutusyksiköiden sekä kansallisten ja alueellisten tutkimus- ja kehittämisyksiköiden yhteistyöllä.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Suomen Kuntaliitto sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt antavat kunnille asiantuntija-apua.

THL tukee asiantuntemuksellaan Kaste-ohjelmassa tehtävää työtä

THL on monipuolisesti mukana Kaste-ohjelmassa. THL tarjoaa valtionavustushankkeille asiantuntijatukea ja vie eteenpäin ohjelman valtakunnallisia toimenpiteitä omalla hanketyöllään, tuottamalla tietoa ja verkkoaineistoja sekä osallistumalla lainsäädännön valmisteluun. THL osallistuu myös alueellisiin johtoryhmiin sekä levittää hyviä käytäntöjä Innokylässä ja sen oppimisverkostoissa.

THL osallistuu ohjelman toimeenpanoon ja tukee Kaste-hankkeita osaohjelmittain:

I. Riskiryhmille osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä
II. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen
III. Ikäihmisten palvelujen uudistaminen
IV. Palvelurakenteen ja peruspalvelujen uudistaminen
V. Tieto ja tietojärjestelmät

VI. Johtaminen tukemaan palvelurakennetta ja työhyvinvointia (Työterveyslaitos)

THL:n asiantuntijat huolehtivat lisäksi, että vammaisten, maahanmuuttajien, romanien, saamenkielisten ja viittomakielisten erityistarpeet huomioidaan kaikissa osaohjelmissa. Mielenterveys- ja päihdeasiat otetaan huomioon nojautuen Mieli-suunnitelmaan.

THL tukee Kaste-hankkeita arvioinnissa:
THL:n arviointituki Kaste-hankkeille

Kaste-logo

Muualla verkossa

 

Innokylä-logo

Innokylän oppimisverkostot
Kasteen osaohjelmien tukena toimivat Innokylä-verkkopalvelun oppimisverkostot.

Innokylä
Innokylä kehittämistyön tukena. Kaste-hankkeiden käytössä on Innokylän hankepankki ja kehittämisympäristö, jossa on kuvattu jo yli 400 käytäntöä.