Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä

Tiivistelmä

Suositusta voidaan soveltaa mm. seuraaviin tilanteisiin:

- lakisääteinen palvelutarpeen arviointi

- omaishoidon tuki

- kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito, omaishoidon tuki, apuvälineet, kodin muutostyöt

- tukipalvelut kuten ateriapalvelut tai turvapalvelut

- sairaalasta ja muusta hoidosta kotiutuminen

- muut kokonaisvaltaisen arvioinnin ja seurannan syyt

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa asiakkaan elämäntilanne, toimijuus ja tarpeet ovat keskiössä ja mittarit apuvälineitä.

Tuen ja palveluiden tarpeen monipuolinen moniammatillinen ja systemaattinen arviointi tehdään silloin, kun iäkäs henkilö ei selviä arjestaan ilman toisen ihmisen apua tai tällainen tilanne on odotettavissa. Sisältö riippuu siitä tuleeko henkilö arvioon sosiaali- vai terveyspalvelujen kautta ja siitä, mikä arvioinnin monista syistä on kyseessä.

Henkilön toimintakyky arvioidaan käyttämällä mittareita, keskustellen ja havainnoiden. Arviointi käsittää aina vähintään neljä toimintakyvyn ulottuvuutta (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen). Mittareiden sisältämät yksittäiset kysymykset antavat arvokasta tietoa asiakkaan tarpeista. Niihin liittyvät raja-arvot (cutpoint) ja eri mittareiden yhdistelmät informoivat arvioijaa siitä, miten vaikea-asteinen arjesta suoriutumisen vaje on. Raja-arvon ylittävä tulos edellyttää taustalla vaikuttavien sairauksien, tilojen tai elämänolosuhteiden tunnistamista ja niihin puuttumista.

Arvioinnin lopputulos on aina yksilöllinen, arvioijan ja arvioidun sekä hänen läheistensä vuorovaikutuksen summa.

Suositus 1.

Palvelutarpeen arviointi sisältää aina toimintakyvyn neljä ulottuvuutta, joita ovat fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen. Lisäksi arvioidaan toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Henkilön voimavarat arvioidaan vastaavasti. Taloudellisen tilanteen vakaus, asumisympäristöön liittyvät puutteet, vaaratekijät sekä mahdollisuudet ja vahvuudet arvioidaan myös. Arvioinnit suoritetaan mittarein, keskustellen ja havainnoiden. Tätä tietoa hyödyntämällä muodostetaan kokonaiskuva yksilöllisestä palvelutarpeesta. Palvelutarpeen arviointiin valitaan yksi mittari kultakin toimintakyvyn osa-auleelta (suositukset 2-5).

Suositus 2.

Arjesta suoriutumisen perusarviointi edellyttää sekä välinetoiminnoista (IADL) että perustoiminnoista (BADL) suoriutumisen arviointia siten, että palvelutarpeen määrä ja luonne hahmotetaan myös erittäin vähäisen ja erittäin runsaan tarpeen osalta.

Suositus 3.

Kognitio arvioidaan arjen sujumiseen vaikuttavan kognition vajeen havaitsemiseksi ja jos vaje havaitaan, sen vaikeusasteen kartoittamiseksi.

Suositus 4.

Psyykkinen tilanne arvioidaan psyykkisten voimavarojen ja niihin vaikuttavien tekijöiden havaitsemiseksi.

Suositus 5.

Sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin sisällytetään ainakin henkilön ihmissuhteiden määrä ja luonne sekä hänen osallistumisensa yhteisön ja yhteiskunnan toimintoihin.

Suositus 6.

Palvelutarpeen arviointi johtaa toimenpiteisiin tai niistä pidättäytymiseen henkilön edun mukaisesti. Arviointi toistetaan määrävälein, tarvittaessa tai yhdessä sovitusti ja arviointien tuloksia hyödynnetään monipuolisesti ja laajasti myös palvelujen suunnitteluun.

Suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä (pdf 225 kt)

Suosituksessa mainitut mittarit ja niiden soveltuvuusarviot

Suosituksen koonnut

Harriet Finne-Soveri, geriatrian dosentti, Raija Leinonen, TtT, Tiina Autio, KM, LuK, Sirkkaliisa Heimonen, PsT, Jyrki Jyrkämä, professori, Seija Muurinen, erikoistutkija, Riitta Räsänen, TtM ja Päivi Voutilainen, TtT

Kommentoineet: Simo Koskinen, Marjaana Seppänen, Päivi Topo, Jaakko Valvanne, Ikäinstituutti, ja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Julkaistu TOIMIA-tietokannassa

Julkistettu: 25.01.2011
Viimeksi päivitetty: 09.06.2011 Päivityshistoria