Työkykyarvio

Nimi englanniksi: Work ability estimate
Tulostettava versio
Alkuperäinen käyttötarkoitus:Tietoja tästä kohdasta Mittarin tarkoituksena oli selvittää väestötutkimuksessa (Mini-Suomi -terveystutkimus) väestön koettua työkykyä.
Tiedonkeruumenetelmät: Tietoja tästä kohdasta Haastattelu, Itse täytettävä kyselylomake
Toimintakyvyn ulottuvuus: Tietoja tästä kohdasta Työkyky
ICF-koodit: Tietoja tästä kohdasta
Käyttöoikeus ja maksullisuus: Tietoja tästä kohdasta Rajoittamaton
Aikatarve: Tietoja tästä kohdasta noin 1 minuutti
Tulkinnan avuksi (raja-arvot, viitearvot): Tietoja tästä kohdasta

Mittarin arvoja on raportoitu ja verrattu muihin työkyvyn mittareihin (työkykyindeksi ja työkykypistemäärä) Terveys 2000 -tutkimuksessa (Gould ym. 2006).

Mittari on mukana seuraavissa tutkimuksissa: Tietoja tästä kohdasta

Aromaa A, Heliövaara M, Impivaara O ym. Terveys, toimintakyky ja hoidontarve Suomessa. Mini-Suomi -terveystutkimuksen perustulokset. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja AL:32. Helsinki ja Turku: Kela, 1989.

Gould R, Ilmarinen J, Järvisalo J, Koskinen S, toim. Työkyvyn ulottuvuudet. Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia. Helsinki: ETK, Kela, KTL, TTL, 2006.

Mittarin käännös: Tietoja tästä kohdasta

Käännösprosessi somalin- ja venäjänkielille sekä kurdinkielen soranin murteelle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella toteutettua Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimusta (Castaneda ym. 2012) varten työkykyarvio käännettiin somalin- ja venäjänkielille sekä kurdinkielen soranin murteelle vuonna 2010. Käännökset tehtiin käännöstoimistoissa, jonka jälkeen tutkimuksen kenttähenkilöstöön kuuluvat koordinaattorit, haastattelijat tai tutkimushoitajat, jotka puhuivat sekä tutkittavien kohderyhmien äidinkieltä että suomea, tarkastivat käännökset. Myöhemmin käännöstoimisto teki niistä takaisinkäännöksen.

Mittarin tausta ja kuvaus: Tietoja tästä kohdasta

Mittari on laadittu 1970- ja 80-lukujen taitteessa toteutettua Mini-Suomi -terveystutkimusta varten. Tarkoituksena oli selvittää väestön koettua työkykyä (Aromaa ym. 1989).

Mittaria käytetään väestötutkimuksissa. Se soveltuu työikäisille ja vanhemmille, riippumatta siitä ovatko henkilöt työssä vai eivät.

Mittari koostuu yhdestä kysymyksestä, jossa on kolme vastausvaihtoehtoa:

Riippumatta siitä oletteko ansiotyössä vai ette, arvioikaa minkälainen työkykynne on nykyisin. Oletteko

1. täysin työkykyinen

2. osittain työkyvytön

3. täysin työkyvytön?