Kaventaja
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Etusivu > Keinot > Esimerkkejä > Lastenneuvola

 

Lastenneuvola

Neuvolapalveluilla on tärkeä tehtävä terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Universaalit neuvolapalvelut tavoittavat lähes kaikki lasta odottavat ja 0-6-vuotiasta lasta kasvattavat perheet riippumatta perheen sosioekonomisesta asemasta.

Lastenneuvolan tehtävänä on seurata ja edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tervettä kasvua ja kehitystä, tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta, edistää kasvu- ja kehitysympäristön sekä elintapojen terveellisyyttä.

Neuvola voi kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja seuraavin keinoin:

  • määräaikaiset terveystarkastukset
  • terveysneuvonta
  • lisäkäynnit neuvolaan
  • kotikäynnit ja perhetyö
  • vertaistuki
  • moniammatillinen yhteistyö.

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta on keskeistä, että kaikille suunnattujen universaalien palvelujen lisäksi neuvola pystyy tarjoamaan kohdennettua tukea sitä tarvitseville.

Vanhempien terveyspulmat ja elintavat kuten esimerkiksi mielenterveysongelmat, päihteet ja väkivalta vaikuttavat lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Väestöryhmien välisten terveyserojen on todettu alkavan jo varhaislapsuudessa ja jopa ennen lapsen syntymää. Näistä syistä sekä lapsen että hänen vanhempiensa pulmien ehkäisy, tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen ja auttaminen ovat neuvolatoiminnassa keskiössä.

Perustehtävänä terveystarkastukset

Määräaikaiset terveystarkastukset ovat neuvolapalvelujen perustehtävä. Niiden tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua terveyttä vaarantaviin tekijöihin.

Laajojen terveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa yhteistyössä vanhempien kanssa perheen tuen tarpeet ja voimavarat, kohdentaa tukea sitä tarvitseville sekä muodostaa käsitys perheen terveys- ja hyvinvointitilanteesta. Tavoitteena on vahvistaa perheiden terveyden edistämistä ja tehostaa tuen kohdentamista sitä tarvitseville.

Tuen tarpeen tunnistaminen

Erityisen tuen tarve arvioidaan, jos lapsella tai perheessä ilmenee vakavia sairauksia tai ongelmia esimerkiksi päihteidenkäytössä, mielenterveydessä ja elinoloissa. Ongelmien varhainen tunnistaminen on tärkeää, koska varhaisella tuella voidaan vaikuttaa myönteiseen kehitykseen sekä ehkäistä vaikeuksien kasaantumista ja siirtymistä seuraavalle sukupolvelle. Pelkkä tuen tarpeen tunnistaminen ei kuitenkaan riitä, vaan paikallisesti on sovittava tuen muodoista ja palveluketjuista.

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen kohdentamiseksi järjestetään tarvittaessa perheelle mahdollisuus lisäkäynteihin neuvolassa ja tehdään kotikäyntejä sekä tarjotaan perhetyöntekijän tukea kotiin. Moniammatillista yhteistyötä tehdään kunnan eri toimijoiden kuten esimerkiksi päivähoidon, lastensuojelun, koulun ja lasten kuntoutusryhmän kanssa. Tarvittaessa perhe ohjataan jatkohoitoon.

Lähteet

Peltola J (2010) Imatran kaupungin hyvinvointineuvolan toiminnan vaikuttavuudesta.

Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto.

STM (2008) Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008-2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:16.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009.

Muualla Kaventajassa Muualla Kaventajassa

Muualla verkossa Muualla verkossa