Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia toimintamalleja Green Care -menetelmiä hyödyntämällä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat työllistämis- ja kuntoutuspalvelujen tuottajat ja palveluihin ohjaavat tahot.

Asiakaskohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja osatyökykyiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita työllistyä.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen esite (pdf 521 KB)

Hankkeessa toteutetaan

  • potentiaalisten maaseutu-, luonto- ja Green Care- yrittäjien ja toimijoiden kartoitus, jotka voisivat tarjota kuntoutus- ja työllistymismahdollisuuksia
  • neljä alueellista Green Care -pilottia (Forssa, Mäntsälä, Sipoo, Lohja), joissa luontoon tukeutuvia menetelmiä hyödynnetään osana kuntoutusta ja sosiaalista työllistämistä
  • alueellisissa piloteissa luotujen toimintamallien kuvaukset Innokylä-verkkopalveluun
  • tietoiskuja ja infotilaisuuksia yrittäjille, järjestöille ja kuntien työntekijöille Green Care -menetelmistä ja sen eri soveltamismahdollisuuksista
  • Green Care -osaamiskeskuksen ja perustajaverkoston kartoitus.

Hankekumppanit ja rahoitus

Hankkeessa ovat mukana Forssan kaupunki, Mäntsälän kunta, Sipoon kunta ja Sininauhaliitto ry. Hanketta hallinnoi, koordinoi ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanke toteutetaan vuosina 2013–2014.

Hanketta rahoittaa Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen myöntäjä on Uudenmaan ELY-keskus osana kansallista ESR-rahoitusohjelmaa.

 

Hankkeen rahoittajat